Poszukujemy kierownika działu edukacji kulturalnej i organizacji imprez

Strona główna » O nas » Ogłoszenia

Poszukujemy kierownika działu edukacji kulturalnej i organizacji imprez

UWAGA ! PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT !!!

 

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko : kierownik działu edukacji kulturalnej i organizacji imprez do 31 grudnia 2023 r.

 

OPIS STANOWISKA PRACY


A.  DANE PODSTAWOWE

1.Nazwa stanowiska pracy:  Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez
2. Dział organizacyjny:  Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez
a)   samodzielne stanowisko: tak
b)  podległość: dyrektor MDK - DŚT 

B.  WYMAGANIA 

1. Osoba musi spełniać wymogi określone w art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Są to:
•    Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
•    znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku.

C. WYKSZTAŁCENIE

2. Kandydat na kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez powinien spełniać warunki:
•    wykształcenie wyższe 
•    doświadczenie zawodowe : co najmniej 3. letni staż pracy (preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym)
•    doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych 
•    znajomość języka obcego 
3. Wymagana znajomość przepisów z zakresu:
•    ochrony danych osobowych
•    organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej
•    organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych

D.   ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

•    organizowanie pracy podległym pracownikom oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją powierzonych im zadań
•    podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych
•    tworzenie planów merytorycznych i finansowych pracy Działu i sprawozdań z ich realizacji
•    tworzenie projektów nowych przedsięwzięć kulturalnych wzbogacających ofertę MDK-DŚT
•    przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją imprez
•    współpraca z osobami i podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną
•    realizacja zadań związanych z polityką ochrony danych osobowych
 

E.   WYMAGANE DOKUMENTY

a)    Curriculum Vitae (CV)
b)    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
c)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w związku z prowadzonym naborem

F.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych
ul. Wojska Polskiego 3
18-400 Łomża
lub drogą mailową na adres: sekretariat@mdk.lomza.pl

Termin składania ofert (data wpływu oferty do MDK - DŚT): do 31 grudnia 2023  do godz. 15.00 

Kandydaci zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych, stanowiących drugi etap rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w procesie rekrutacji będą do odebrania w sekretariacie MDK-DŚT przez okres 14 dni. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Informacje: Małgorzata Zalasińska, specjalista do spraw osobowych, 86 2163226.

Załączniki

  1. KLAUZULA REKRUTACYJNA.PDF
2023-11-02 09:35 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001