REGULAMIN ZAJĘĆ MDK-DŚT / SEZON 2023-2024

Strona główna » O nas » Ogłoszenia

REGULAMIN ZAJĘĆ MDK-DŚT / SEZON 2023-2024

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do mieszkańców Łomży i okolic. Zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin.

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, wypełnienie „Karty uczestnictwa w zajęciach MDK - DŚT”,  terminowe wnoszenie opłat oraz przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz innych norm i zasad obowiązujących w MDK - DŚT. 

2. Zajęcia prowadzone przez MDK - DŚT są odpłatne.

3. Dyrektor MDK - DŚT w drodze zarządzenia  określa:
- wysokość opłaty podstawowej za 1 miesiąc zajęć, 
- wysokość opłaty za próby zespołów w „muzycznej piwnicy”, 
- wysokość opłat za zajęcia i warsztaty  jednorazowe i konsultacje merytoryczne,
- wysokość ulg w opłatach stosowanych z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny i uczestnictwa w więcej niż jednej formie zajęć przez tę samą osobę.

4. Zarządzenie dyrektora MDK-DŚT w sprawie opłat i ulg w opłatach publikowane jest na stronie Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych.

5. Opłata podstawowa nie obejmuje kosztów dodatkowych takich jak: koszty wyjazdów na spektakle, wystawy, koncerty itp., koszty udziału w odpłatnych warsztatach, koszty biletów wstępu i biletów komunikacyjnych, koszty ubezpieczeń itp.

6. Na zajęcia można się zapisywać w trakcie całego sezonu, w miarę wolnych miejsc.

7. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do wypełnienia „Karty uczestnictwa w zajęciach MDK - DŚT”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
W przypadku uczestników małoletnich Kartę wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

8. Odpłatność za zajęcia, zgodną z zarządzeniem (cennikiem) i z uwzględnieniem przysługujących ulg, można uregulować:
-  co miesiąc z góry, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca
-  jednorazowo za cały cykl zajęć, za semestr lub w ratach kilkumiesięcznych, 
-  jednorazowo za pojedyncze zajęcia lub konsultacje wg cennika.

9. Płatności za udział w zajęciach dokonać można:
-  przelewem na konto MDK - DŚT: 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001, podając: imię i nazwisko uczestnika, nazwę i termin zajęć (np. Jan Kowal, Studio Piosenki „X”,  grudzień lub luty-czerwiec);
-  w kasie siedziby głównej MDK - DŚT przy ul. Wojska Polskiego 3. 


10. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. 

11. Uczestnik zajęć, w uzasadnionym przypadku, może zwrócić się z prośbą do Dyrektora MDK - DŚT o zmniejszenie bądź całkowite zwolnienie z opłaty. Prośbę wraz z uzasadnieniem, popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, należy przekazać do sekretariatu MDK - DŚT (przed upływem terminu uiszczenia należnej opłaty).

12. Instruktor prowadzący zajęcia może, w uzasadnionym przypadku, zwrócić się na piśmie do Dyrektora o zmniejszenie odpłatności dla części lub całej grupy uczestników zajęć na określony okres. 

13. W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie, którzy także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci w czasie zajęć artystycznych w MDK - DŚT.

14. Absencja uczestnika zajęć nie zwalnia go z uiszczenia opłaty za zajęcia.

 

Zarządzenie Nr 14/ 2023 z dnia 22.08.2023

w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcia edukacyjne MDK-DŚT w Łomży. 

 
 
Ustalam wysokość opłat za udział w zajęciach prowadzonych przez Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży w okresie od  15.09.2023 do 30.06.2024 : 
- opłata za udział w zajęciach jednego uczestnika wynosi 80 zł. miesięcznie
- osoba uczęszczająca na więcej, niż jeden rodzaj zajęć, za każde następne zajęcia płaci 70 zł. miesięczne 
- posiadacz Karty Dużej Rodziny za udział w zajęciach płaci 70 zł. miesięcznie
- posiadacz Karty Dużej Rodziny uczęszczający na więcej, niż jeden rodzaj zajęć, za każde następne zajęcia płaci 60 zł. miesięczne .
- uchodźcy z Ukrainy oraz Białorusi płacą za zajęcia 30 zł miesięcznie
 
Dzieci pracowników MDK-DŚT są zwolnieni z opłat za zajęcia.
 

NASZA OFERTA NA SEZON 2023/2024 - już wkrótce !

2023-08-23 10:00 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001