Praca dla Głównego Księgowego MDK-DŚT

Strona główna » O nas » Ogłoszenia

Praca dla Głównego Księgowego MDK-DŚT

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - GŁÓWNY KSIĘGOWY.

OPIS STANOWISKA

1. Wymagania formalne/ niezbędne: 

1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie był/ła prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o specjalności finanse i rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
( art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

6) zna przepisy prawne: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego oraz inne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
7) biegła obsługa komputera i znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych i fakturowania firmy Optima, programu Płatnik, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i in. 
 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze finansów publicznych oraz znajomość specyfiki pracy w instytucjach kultury;
2) doświadczenie w zarządzaniu;
3) umiejętność interpretowania przepisów;
4) samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
5) umiejętność pracy w zespole. 

3. Zakres obowiązków: 

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej „głównym księgowym”, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonania wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych finansowych
(art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Do kompetencji i zadań Głównego Księgowego należy:
1) opracowywanie wspólnie z dyrektorem projektów planu finansowego MDK-DŚT i nadzór nad jego realizacją,
2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3) obsługa finansowo - księgowa MDK-DŚT,
5) opracowywanie sprawozdań i analiz działalności finansowej MDK-DŚT,
6) opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej,
7) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
8) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej i przygotowanie w tym celu dokumentów finansowych oraz organizowanie ich w obiegu,
9) prowadzenie ksiąg i rozliczeń inwentaryzacyjnych,
10) obsługa płacowa, składniki i naliczenia związane z płacami,
11) zapewnienie właściwej realizacji przepisów w sprawie wynagrodzeń pracowników MDK,
12) dbanie pod względem finansowym o prawidłowość umów zawieranych przez Dyrektora działającego w imieniu MDK-DŚT,
13) realizacja elektronicznych przelewów do rachunków, faktur i innych dokumentów,
14) współpraca z  Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

4. Rodzaj zatrudnienia oraz warunki płacy: 

•    wymiar czasu pracy 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo),
•    umowa o pracę,
•    praca w siedzibie MDK – DŚT ul. Wojska Polskiego 3 18-400 Łomża
•    wynagrodzenie od 6000,00 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki wynikające z przepisów prawa).

5. Wymagane dokumenty: 

a. list motywacyjny (własnoręcznie podpisane);
b. curriculum vitae (własnoręcznie podpisane);
c. potwierdzenie przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
d. potwierdzenie wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i referencji;
e. oryginał kwestionariusza osobowego (udostępniony na stronie internetowej MDK-DŚT) - Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze;
f. Oświadczenie kandydata – Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą oraz własnoręcznym podpisem : 
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 3, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.” 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

a. Dokumenty należy składać w terminie od 15 lutego 2022 r. do 21 marca 2022 r.
b. Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY ” w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży ul. Wojska Polskiego 5 w godzinach 8:00 – 14:00 lub przesłać pocztą na wyżej podany adres.
c. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

d. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych od kandydatów na wolne stanowisko pracy mija 21 marca 2022 r., decyduję data wpływu do  MDK-DŚT.
e. Dokumenty, które wpłyną do MDK-DŚT  w Łomży po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
f. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stornie internetowej MDK-DŚT oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
g. Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły do MDK-DŚT  można będzie odebrać w ciągu 14 dni po ogłoszeniu wyników naboru, po tym czasie zostaną zniszczone.

Załączniki

  1. OPIS STANOWISKA / KWESTIONARIUSZ / OŚWIADCZENIE - doc
2022-02-17 10:00 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001