Gwiazdeczka wśród miast

Strona główna » Plastyka » Konkursy

Gwiazdeczka wśród miast

regulamin konkursu plastycznego kierowanego do dzieci i młodzieży z łomżyńskich placówek oświatowych i wychowawczych

Tematyka konkursu:

”…Najpiękniejsza gwiazdeczka wśród miast…” - znana łomżanka Hanka Bielicka, tak właśnie śpiewała o swoim rodzinnym mieście. Chociaż wyjechała z Łomży i zamieszkała w Warszawie, nigdy o swoim mieście nie zapomniała. Nasza sławna rodaczka pokazuje nam jak ważne jest miejsce, z którego pochodzimy i jak powinniśmy kochać swoje miasto. Namalujcie Łomżę, z której jesteście dumni. Pokażcie miejsca według Was najpiękniejsze, gdzie lubicie spacerować i podziwiać urodę swojego miasta, jego zabytki, pomniki, parki.

Cel konkursu:

- inspirowanie do wyrażania środkami plastycznymi piękna swojego rodzinnego miasta,
- kształtowanie postawy patriotycznej,
- budzenie zainteresowania historią Łomży,
- promowanie spontanicznej wypowiedzi plastycznej dziecka
- wystawa plastyczna z okazji Dni Łomży.

Uczestnicy:

Dzieci od 3 do 19 lat

Warunki konkursu:

Format: od A 4 do  A2

Technika: dowolna na płaszczyźnie

Każda praca powinna być podpisana na odwrocie:

imię i nazwisko autora pracy, wiek,
adres szkoły i klasa,
imię i nazwisko opiekuna

Termin i miejsce składania prac:

19 maja 2017 r
Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych
Łomża, ul. Wojska Polskiego 3 ( I piętro )
Tel. 086 216 67 91 lub 216 32 26

Ocena prac: komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria – przedszkole
II kategoria – klasy I – III SP
III kategoria – klasy IV-VI SP
IV kategoria - gimnazjum

Wyniki oraz termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone w Internecie: www.mdk. lomza.pl


DANE OSOBOWE
Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity; Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora na potrzeby niniejszego Konkursu oraz do prowadzenia działań promocyjno-reklamowych z wykorzystaniem prac.

PRAWA DO WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC ORAZ WIZERUNKU UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD

1) Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów
2) Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publiczne wykorzystanie prac oraz z nieodpłatnym przekazaniem na Organizatora praw autorskich na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji w dowolnym nakładzie, używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki przetwarzane komputerowo) a także prezentowanie prac na wystawach.
3) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ingerowania w prace konkursowe (wykorzystywanie fragmentów prac, graficzne ich modyfikowanie, itp.) w celu wykorzystywania ich do prowadzenia działań promocyjno-reklamowych.
4) Podczas uroczystości wręczenia nagród zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna utrwalająca wizerunki uczestników ww. gali. Organizator i Zleceniodawca zastrzegają sobie prawo do publicznego jej wykorzystywania, utrwalania i powielania, wykorzystywania w celach promocyjnych i reklamowych, zamieszczania w prasie, mediach, Internecie oraz innych form utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, podając dane autora, bez ograniczeń czasowych i ilościowych.
5) Nadesłanie prac na Konkurs stanowi potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i tym samym wyrażenie zgody na wykorzystywanie prac oraz wizerunku uczestników w całości i fragmentach w ww. zakresie.
6) Udzielenie ww. praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz uczestnika.

2017-03-09 12:53 Opublikował: Admin

Facebook BIP
MDK-DŚT
INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3, tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl, NIP:718-00-07-644