Gościniec Łomżyński 2019

Strona główna » O nas » Archiwum » 2019

Gościniec Łomżyński 2019

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania stoisk handlowych

podczas festynu "Gościniec Łomżyński"

w dniu 31 sierpnia 2019 r.

na terenie amfiteatru przy ulicy Zjazd w Łomży.

I.  Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa

1. Organizatorem imprezy masowej "Gościniec Łomżyński" w dniu 31 sierpnia w godz. 16.00 – 22.00 jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży.
2. Teren imprezy obejmuje obszar amfiteatru przy ul. Zjazd i ul. Rybaki oraz skwer na koronie amfiteatru między ul. Krzywe Koło i ul. Kapucyńską z przeznaczeniem na handel.
3. W czasie festynu „Gościniec Łomżyński”  prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, informacyjno-promocyjnej, rozrywkowej itp. na terenie imprezy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Organizatora, w wyznaczonych przez Organizatora stoiskach i godzinach oraz  na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
4. Z oferty nie mogą korzystać podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu piwem i daniami typu fast food.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoisk w ramach dostępnej powierzchni handlowej.
6. Warunkiem otrzymania zgody na prowadzenie, w czasie i miejscu imprezy, działalności wymienionych w pkt. 3, jest telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do Organizatora  (tel. 86 216 32 26) i po uzyskaniu akceptacji, dokonanie stosownej opłaty na nr konta Organizatora.
7. Należność za wydzierżawienie powierzchni handlowej (stoisk) musi być wpłacona najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019 r. na rachunek bankowy organizatora:

Nr konta : 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża
z dopiskiem: opłata za stoisko handlowe oraz z podaniem imienia i nazwiska opłacającego lub nazwy podmiotu handlowego.

8. Podmioty (stoiska) postawione bez dokonanej opłaty będą usuwane z terenu imprezy.
9. Zabrania się pod rygorem odstąpienia od umowy samowolnego powiększania określonej wcześniej i przydzielonej powierzchni handlowej, wystawiania towarów bądź reklam poza obręb stoiska i umieszczania w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska.
10. Opłaty za prowadzenie działalności reklamowej, marketingowej, informacyjnej itp. są uzależnione od charakteru i sposobu takiej działalności i określane są indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
11. Sprzedawcy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Imprezy, a zwłaszcza utrzymania czystości i porządku na terenie im powierzonym.
12. Organizator nie gwarantuje dostępu do ujęcia wody oraz punktu poboru energii elektrycznej 230V na koronie amfiteatru (ul. Kapucyńska i ul. Krzywe Koło).
13. Opłata za jedno stoisko handlowe o szerokości ekspozycji do 4 metrów za dzień wynosi:
•    w obrębie amfiteatru (wzdłuż ul. Zjazd) - 500 zł.
14.  Za każdy dodatkowy metr szerokości stoiska (długości lady) - dopłata 100 zł.
15. Sprzedawcy lodów oraz inne podmioty gastronomiczne mogą mieć w ofercie jedynie produkty  zgodne z przepisami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz.1225 z póz. zm.). Produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe dotyczące przechowywania, pakowania i transportu oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia.
16. Sprzedawcy muszą posiadać do wglądu:
•    kserokopie ważności  książeczek  zdrowia (pracowników zatrudnionych na stoiskach handlowych).
•    decyzje administracyjne Sanepidu dopuszczające pojazd do przewozu produktów.

II. Warunki płatności

1. Należność za wydzierżawienie powierzchni handlowej musi być wpłacona na rachunek bankowy organizatora do 26 sierpnia 2019 r.
Nr konta : 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001  lub w kasie domu kultury.

III. Ubezpieczenia

1. Sprzedawca ubezpiecza przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, uderzeniem pioruna, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.

IV. Postanowienia końcowe

1. Zabrania się odsprzedawania lub odstępowania całości lub części stoisk bez wiedzy i zgody Organizatora.
2. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu organizator może usunąć  sprzedawcę bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
3. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych Organizator dokona wyboru wystawców, nie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

2019-07-24 09:12 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001