O nas

Strona główna » O nas
o nas

O nas

MDK-DŚT - Pełna Kultura ! - Pole działania Miejskiego Domu Kultury - Dom Środowisk Twórczych, jak wskazuje na to nasze hasło promocyjne, będące tytułem niniejszego artykułu jest bardzo szerokie. Poczynając od edukacji kulturalnej poprzez promocję lokalnej kultury i współpracę z lokalnymi twórcami oraz animatorami życia kulturalnego, do zapraszania wartościowych propozycji artystycznych i prezentowania ich łomżyńskiej publiczności.

EDUKACJA KULTURALNA

W ofercie edukacyjnej MDK-DŚT każdy znajdzie coś dla siebie. Dla dzieci i młodzieży proponujemy zajęcia w Pracowni Plastycznej, Teatrze Aktywnym, Studiu Wokalnym  eMDeK, Studiu Piosenki POPART, Łomżyńskiej Orkiestrze Dętej, balecie, animacji filmowej, kole teatralnym dla dzieci. Osoby dorosłe mają możliwość uczestniczyć w zajęciach z pilatesu, Chórze Kameralnym Amici,  warsztatach kreatywności dla kobiet oraz naszej najnowszej propozycji  - stretchingu. Tę stałą ofertę zajęciową wzbogacamy jeszcze warsztatami okazjonalnymi i jednorazowymi z wielu dziedzin aktywności artystycznej. Choć  w naszych działaniach nie skupiamy się na zdobywaniu laurów, to o ich  jakości w tym zakresie może świadczyć fakt, że w roku 2019 ich uczestnicy zdobyli 54 nagrody i wyróżnienia w konkursach, festiwalach i przeglądach.

PROMOCJA LOKALNEJ KULTURY I WSPÓŁPRACAZ LOKALNYMI TWÓRCAMI ORAZ ANIMATORAMI ŻYCIA KULTURALNEGO

Wspieranie i promocję twórców związanych z Łomżą uważamy za jeden  z odstawowych obowiązków MDK-DŚT. Zadanie to realizujemy poprzez organizację wystaw, koncertów, wieczorów autorskich oraz przygotowywanie publikacji. Trudno, z racji ilości wydarzeń, wymienić artystów, z którymi w tym względzie współpracowaliśmy. Z setek innych działań wspomnijmy może tylko, ożywioną w ostatnich latach naszą działalność wydawniczą. We współpracy z MDK- DŚT zostały wydane,  tak ważne dla naszego miasta publikacje jak: „Połowa Chwili” - Henryka Gały, ” Gotyk Ziemi Łomżyńskiej” - Przemysława Karwowskiego, album członków Klubu Fotografii NURT ”Łomża miasto nad Narwią”, ilustrowane dziecięcymi  pracami „Łomżyńskie Legendy” czy pierwszy komiks o Łomży „- 600 lat! Łomżyński historie obrazkowe”.

Współpracujemy z wieloma podmiotami zajmującymi się kulturą, działającymi na terenie miasta. Wraz z nieformalnym Środowiskiem Muzyków Łomżyńskich realizujemy Polski Dzień Bluesa, z BK- Step „Wirująca Strefę”, Z MOSiR - em „Disco Lodowisko” na stałe współpracujemy i wspieramy działania Klubu Fotografii NURT i Korzenny Kolegtyw. Jesteśmy również partnerem  TLiA w organizacji Festiwalu „Walizka”.

KULTURALNE PROPOZYCJE DLA ŁOMŻYŃSKIEJ PUBLICZNOŚCI

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych jest organizatorem i współorganizatorem (wraz UM Łomża) największych plenerowych imprez w mieście.  DNI ŁOMŻY, GOŚCINIEC ŁOMŻYŃSKI czy ŁOMŻYŃSKA NOC SYLWESTROWA pozwalają zaprosić do uczestnictwa w kulturze i wspólnej zabawy mieszkańców naszego miasta.  Dzięki tym imprezom w Łomży występowały wszystkie, największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej m.in: Perfect, Lady Punk, Maryla Rodowicz,  Andrzej Piaseczny, Zenon Martyniuk.

O wiele jednak więcej w roku organizujemy imprez kameralnych, z racji swojej charakterystyki adresowanych do mniejszego grona odbiorców. Realizując te zadania możemy nie tylko schlebiać gustom odbiorców kultury, ale również je kreować.

Prym wśród tych działań wiedzie organizowana  na Starym Rynku akcja CAFE KULTURA. W przygotowanej przed Galerią pod Arkadami muzycznej kawiarence w pierwsze dwa weekendy sierpnia występują wysokiej rangi twórcy muzyczni . W ubiegłym roku zaszczycili nas m. in. Honky Tonk Brothers, Daria Zaradkiewicz i Tricolage, Electric Groove Gang i  Joanna Kwaśnik, The Crackers, Kapela Brodów, Michał Sołtan i Tymon Tymański. Koncerty są zupełnie darmowe i z roku na rok cieszą się rosnącym zainteresowaniem publiczności.

Bardzo ciekawym - zauważonym na arenie ogólnopolskiego OFF-u jest festiwal OFF- ROAD - SPOTKANIE ZE SZTUKA NIEPOPULARNĄ. Dzięki niemu w Łomży gościmy najciekawszych współczesnych przedstawicieli sztuk performatywnych.

Należy w tym miejscu wspomnieć również o propozycjach, które już na stałe wpisały się w kalendarz działań kulturalnych miasta: Festiwalu SOUNDRACK, NIECH SIĘ MAJĄ POECI - ŁOMŻYŃSKIEJ WIOŚNIE POETYCKIEJ, KONFRONTACJACH TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH oraz o  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym MAKULATURA TO NIE ŚMIEĆ.

Bardzo ważnymi w naszej palecie są imprezy, w których kładliśmy nacisk na walor wspólnotowy działań: charytatywny koncert GWIAZDKA Z NIEBA oraz koncerty Łomżyńskiej Orkiestry Dętej związane z obchodami  naszych narodowych świat pod tytułem ŚPIEWAJMY DLA NIEPODLEGŁEJ.

Podobnie jak to miało miejsce wcześniej ,również w tym zakresie aktywności nie sposób wyliczyć wszystkich działań realizowanych przez placówkę. Pozostańmy więc  na poziomie ogólności. MDK- DŚT cyklicznie przygotowuje i prezentuje: - wystawy plastyczne i fotograficzne, koncerty muzyczne ( jako jedyni w mieście prowadzimy cykliczną scenę jazzową), spektakle teatralne oraz pokazy filmów w KINO GALERIA.  Z zaproszonych do miasta twórców wymieńmy tylko kilku: Jan Ptaszyn Wróblewski, Andrzej Kalina, Zbigniew Furman, Lech Janerka, Adam Strug, Katarzyna Groniec.

CO NOWEGO W MDK-DŚT?

MDK-DŚT  jest instytucją żywą, otwartą na nowe propozycje i nie bojącą się zmian. W ubiegłym roku, jako jeden z zaledwie kilkunastu domów kultury w Polsce zostaliśmy zaproszeni do udziału w wieloelementowym, całorocznym  programie Narodowego Centrum Kultury ZAPROŚ NAS DO SIEBIE.  Dało nam dodatkowe pomysły i energię do działań.

Obecnie uruchamiamy i zbieramy chętnych na dwie nowe propozycje w obszarze działań kulturalno- relaksacyjnych . Zapraszamy do udziału w zajęciach z BreakBeatu i Stretchingu. Pierwsze spotkania są planowane w drugiej połowie lutego.

Wznowiliśmy cykl spotkań z podróżniczych pod nazwą FOTOGRAFICZNE WĘDRÓWKI. Raz w miesiącu będziemy spotykać się z podróżnikami, ich zdjęciami i opowieściami o świecie ludziach i kulturach.

Uruchomiliśmy mini konkurs grantowy MDK-DŚT pod nazwą „Kultura - wspólna sprawa”. W ramach niego  każdy mieszkaniec może zgłosić swój pomysł na działanie kulturalne oraz  otrzymać wsparcie na jego realizację w kwocie do 2000 złotych.

O tych oraz  innych naszych propozycjach mogą się Państwo dowiedzieć odwiedzając naszą oficjalną stronę oraz na FACEBOOK

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty, do współtworzenia łomżyńskiej kultury!

Krzysztof Zemło

Dyrektor MDK-DŚT

2008-05-13 12:42 Opublikował: Admin

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, oraz w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 ) informujemy, że:


1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża Kontakt:  86 216 32 26 , sekretariat@mdk.lomza.pl
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie poprzez email iod@mdk.lomza.pl, w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MDK-DŚT w Łomży, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień.
3.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a.    Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO) w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Placówki określonych w przepisach prawa. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań statutowych Placówki.
b.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. umowy zawierane z dostawcami, kontrahentami, najemcami, osobami współpracującymi z MDK-DŚT W Łomży na podstawie umowy cywilnoprawnej)
c.    art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności Placówki oraz osiągnięć i umiejętności uczestników na przykład poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków uczestników utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących, zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych Placówki.
d.    art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz mienia placówki.
e.    art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – t.j. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.
4.    Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie danych.
5.    Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres realizacji obowiązków Placówki wobec uczestników oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Placówce, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast w odniesieniu do danych dotyczących wizerunku z monitoringu wizyjnego przez okres 6 tygodni od dnia nagrania.
6.    Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym mogą podlegać profilowaniu wyłącznie w zakresie oceny realizacji obowiązków pracowniczych wynikającej z określonych przepisów prawnych.
7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
a.    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania/poprawienia
b.    prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
c.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO
d.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, w przypadkach określonych w art. 21 RODO
e.    prawo do przenoszenia powierzonych danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO
f.    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,

Zgodnie z obowiązującym prawem Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych  w Łomży, nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprez, uroczystości, na wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie).
Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

Załączniki

  1. Klauzula informacyjna RODO
2018-06-15 09:30 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001