Gościniec Łomżyński 2013

Strona główna » O nas » Archiwum » 2013

Gościniec Łomżyński 2013

regulamin stoisk

REGULAMIN ORGANIZACJ I  I ZASAD FUNKCJONOWANIA STOISK HANDLOWYCH PODCZAS FESTYNU „GOŚCINIEC ŁOMŻYŃSKI ” W DNIU 20 LIPCA 2013 NA TERENIE AMFITEATRU PRZY ULICY ZJAZD W ŁOMŻY

I. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa

1. Organizatorem imprezy masowej „Gościniec Łomżyński”, w dniu 20 lipca 2013 r. w godz. 15.00 – 23.00 jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży.

2. Teren imprezy obejmuje obszar amfiteatru przy ul. Zjazd oraz skwer na koronie amfiteatru między ul. Krzywe Koło i ul. Kapucyńską z przeznaczeniem na handel oraz „wesołe miasteczko”.

3. W czasie festynu „Gościniec Łomżyński ” prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, informacyjno-promocyjnej, rozrywkowej itp. na terenie imprezy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Organizatora, w wyznaczonych przez Organizatora stoiskach i godzinach oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoisk w ramach dostępnej powierzchni handlowej.

5. Warunkiem otrzymania zgody na prowadzenie, w czasie i miejscu imprezy, działalności wymienionych w pkt. 3, jest telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do Organizatora (tel. 86 216 32 26) i po uzyskaniu akceptacji, dokonanie stosownej opłaty na nr konta Organizatora.

6. Należność za wydzierżawienie powierzchni handlowej (stoisk) musi być wpłacona najpóźniej do dnia 16 lipca 2013 r. na rachunek bankowy organizatora:

Nr konta : 68 106000760000321000164056

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży

ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża

z dopiskiem: opłata za stoisko handlowe oraz z podaniem imienia i nazwiska opłacającego lub nazwy podmiotu handlowego.

7. Podmioty (stoiska) postawione bez dokonanej opłaty będą usuwane z terenu imprezy.

8. Zabrania się pod rygorem odstąpienia od umowy samowolnego powiększania określonej wcześniej i przydzielonej powierzchni handlowej, wystawiania towarów bądź reklam poza obręb stoiska i umieszczania w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska.

9. Opłaty za prowadzenie działalności reklamowej, marketingowej, informacyjnej itp. są uzależnione od charakteru i sposobu takiej działalności i określane są indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

10. Sprzedawcy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Imprezy, a zwłaszcza utrzymania czystości i porządku na terenie im powierzonym.

11. Organizator gwarantuje dostęp do ujęcia wody oraz punktu poboru energii elektrycznej 230V.

12. Opłata za jedno stoisko handlowe o szerokości ekspozycji do 3 metrów wynosi:

a) na koronie amfiteatru - 300 zł bez energii elektrycznej i 400 zł. z podłączeniem prądu.

b) w obrębie amfiteatru (wzdłuż ul. Zjazd) - 500 zł.

13. Za każdy dodatkowy metr szerokości stoiska (długości lady) - dopłata 100 zł.

14. Sprzedawcy lodów oraz inne podmioty gastronomiczne mogą mieć w ofercie jedynie produkty zgodne z przepisami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz.1225 z póz. zm.). Produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe dotyczące przechowywania, pakowania i transportu oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia.

15. Sprzedawcy muszą posiadać do wglądu:

  • kserokopie ważności książeczek zdrowia (pracowników zatrudnionych na stoiskach handlowych).

· decyzje administracyjne Sanepidu dopuszczające pojazd do przewozu produktów.

Z uwagi na brak odpowiednio dużej powierzchni handlowej została wyodrębniona tylko jedna powierzchnia pod urządzenia o charakterze „wesołego miasteczka” (zjeżdżalnie, karuzele, eurobungie, samochodziki itp.), która będzie wynajęta na zasadzie wyłączności, w drodze konkursu zgłoszonych ofert i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

II. Zgłoszenie ofert

1. Oferty do konkursu na powierzchnię pod „wesołe miasteczko” z podaną kwotą, nie niższą niż 1500 zł. netto za teren o wielkości ok. 400 m2, należy przygotować na formularzu dostępnym na stronie internetowej www. mdk.4lomza.pl lub w siedzibie organizatora.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Zgłoszenie oferty wraz z załącznikiem, o których mowa w pkt. 2 należy umieścić w zaklejonej kopercie i przesłać (dostarczyć) na adres Organizatora:

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych

ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża

z dopiskiem „Konkurs na powierzchnię handlową”.

4. Wymagane dokumenty, w formie oryginałów albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, powinny być złożone do dnia 8 lipca 2013 r. do godz.11.00.

5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2013 r. o godz. 11.15.

6. W przypadku identycznej wysokości oferowanych kwot, Organizator zastrzega możliwość prowadzenia ustnej lub telefonicznej licytacji.

7. Osobą uprawnioną przez organizatora do kontaktu z oferentami jest kierownik administracyjno-gospodarczy MDK – DŚT Jacek Żukowski (tel. 86 216 32 26)

IV. Warunki płatności

1. Należność za wydzierżawienie powierzchni handlowej musi być wpłacona na rachunek bankowy organizatora w wysokości zaoferowanej (wylicytowanej), do 12 lipca 2013 r.

Nr konta : 68 106000760000321000164056 lub w kasie domu kultury.

V. Ubezpieczenia

1. Sprzedawca ubezpiecza przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko.

2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, uderzeniem pioruna, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zabrania się odsprzedawania lub odstępowania całości lub części stoisk (w tym „wesołego miasteczka”) bez wiedzy i zgody Organizatora.

2. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu organizator może usunąć sprzedawcę bez zwrotu kosztów uczestnictwa.

3. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Załączniki

  1. Zgłoszenie i oferta cenowa - pdf
  2. Zgłoszenie i oferta cenowa - Word 97
2013-06-06 14:09 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001