Gościniec Łomżyński 2016

Strona główna » O nas » Archiwum » 2016

Gościniec Łomżyński 2016

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania stoisk handlowych podczas festynu "Gościniec Łomżyński" w dniu 6 sierpnia 2016 na terenie amfiteatru przy ulicy Zjazd w Łomży.

OGŁOSZENIE

ODWOŁUJEMY KONKURS
NA POWIERZCHNIĘ POD "WESOŁE MIASTECZKO"
Z POWODU REMONTU ULICY KRZYWE KOŁO
I BRAKU DOJAZDU NA KORONĘ AMFITEATRU !I.  Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa

1. Organizatorem imprezy masowej „Gościniec Łomżyński”, w dniu 6 sierpnia 2016 r. w godz. 15.00 – 23.00 jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży.
2. Teren imprezy obejmuje obszar amfiteatru przy ul. Zjazd i ul. Rybaki oraz skwer na koronie amfiteatru między ul. Krzywe Koło i ul. Kapucyńską z przeznaczeniem na handel oraz „wesołe miasteczko”.
3. W czasie festynu „Gościniec Łomżyński ”  prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, informacyjno-promocyjnej, rozrywkowej itp. na terenie imprezy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Organizatora, w wyznaczonych przez Organizatora stoiskach i godzinach oraz  na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoisk w ramach dostępnej powierzchni handlowej.
5. Warunkiem otrzymania zgody na prowadzenie, w czasie i miejscu imprezy, działalności wymienionych w pkt. 3, jest telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do Organizatora  (tel. 86 216 32 26) i po uzyskaniu akceptacji, dokonanie stosownej opłaty na nr konta Organizatora.
6. Należność za wydzierżawienie powierzchni handlowej (stoisk) musi być wpłacona najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2016  r. na rachunek bankowy organizatora:

Nr konta : 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża
z dopiskiem: opłata za stoisko handlowe oraz z podaniem imienia i nazwiska opłacającego
lub nazwy podmiotu handlowego.


7. Podmioty (stoiska) postawione bez dokonanej opłaty będą usuwane z terenu imprezy.
8. Zabrania się pod rygorem odstąpienia od umowy samowolnego powiększania określonej wcześniej i przydzielonej powierzchni handlowej, wystawiania towarów bądź reklam poza obręb stoiska i umieszczania w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska.
9. Opłaty za prowadzenie działalności reklamowej, marketingowej, informacyjnej itp. są uzależnione od charakteru i sposobu takiej działalności i określane są indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
10. Sprzedawcy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Imprezy, a zwłaszcza utrzymania czystości i porządku na terenie im powierzonym.
11. Organizator nie gwarantuje dostępu do ujęcia wody oraz punktu poboru energii elektrycznej 230V na koronie amfiteatru (ul. Kapucyńska i ul. Krzywe Koło).
12. Opłata za jedno stoisko handlowe o szerokości ekspozycji do 4 metrów wynosi:
•    a) na koronie amfiteatru - 300 zł (bez energii elektrycznej),
•    b) w obrębie amfiteatru (wzdłuż ul. Zjazd) - 500 zł.
13.  Za każdy dodatkowy metr szerokości stoiska (długości lady) - dopłata 100 zł.
14. Sprzedawcy lodów oraz inne podmioty gastronomiczne mogą mieć w ofercie jedynie produkty  zgodne z przepisami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171, poz.1225 z póz. zm.). Produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe dotyczące przechowywania, pakowania i transportu oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia.
15. Sprzedawcy muszą posiadać do wglądu:
•    kserokopie ważności  książeczek  zdrowia (pracowników zatrudnionych na stoiskach handlowych).
•    decyzje administracyjne Sanepidu dopuszczające pojazd do przewozu produktów.

Z uwagi na brak odpowiednio dużej powierzchni handlowej została wyodrębniona tylko jedna powierzchnia pod urządzenia o charakterze „wesołego miasteczka” (zjeżdżalnie, karuzele, eurobungie, samochodziki itp.), która będzie wynajęta na zasadzie wyłączności, w drodze konkursu zgłoszonych ofert i zgodnie  z  zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

II. Zgłoszenie ofert

1. Oferty do konkursu na powierzchnię pod „wesołe miasteczko” z podaną kwotą, nie niższą niż 1500 zł. netto za teren o wielkości ok. 400 m2, należy przygotować na formularzu dostępnym na stronie internetowej www. mdk.lomza.pl  lub w siedzibie organizatora.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Zgłoszenie oferty wraz z załącznikiem, o których mowa w pkt. 2 należy umieścić w zaklejonej kopercie i przesłać (dostarczyć) na adres Organizatora:


Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych
ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża
z dopiskiem „Konkurs na powierzchnię handlową”.


4. Wymagane dokumenty, w formie oryginałów albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, powinny być złożone do dnia 15 lipca 2016 r. do godz.11.00.
5. Rozstrzygnięcie  konkursu  ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2016  r. o godz. 11.15.
6. W przypadku identycznej wysokości oferowanych kwot, Organizator zastrzega możliwość prowadzenia ustnej lub telefonicznej licytacji.
7. Osobą uprawnioną przez organizatora do kontaktu z oferentami jest kierownik administracyjno-gospodarczy MDK – DŚT Jacek Żukowski (tel. 86 216 32 26)

III. Warunki płatności


1. Należność za wydzierżawienie powierzchni handlowej musi być wpłacona na rachunek bankowy organizatora w wysokości zaoferowanej (wylicytowanej), do 22 lipca 2016 r.
Nr konta : 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001  lub w kasie domu kultury.

IV. Ubezpieczenia


1. Sprzedawca ubezpiecza przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, uderzeniem pioruna, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.

V. Postanowienia końcowe

1. Zabrania się odsprzedawania lub odstępowania całości lub części stoisk (w tym „wesołego miasteczka”) bez wiedzy i zgody Organizatora.
2. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu organizator może usunąć  sprzedawcę bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
3. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2016-06-28 11:12 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001